Clárú

Polasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille

Tá cóip de Pholasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille ar fáil anseo: Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille 2021

Cliceáil an nasc thíos le teacht ar chóip d’Fhoirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023 

Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022-2023

Iarratas ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair iontráil don scoilbhliain 2022/2023 ar an 01/10/2021

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair iontráil don scoilbhliain 2022/2023 ar an 31/10/2021

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná an 22/11/2021

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar áit sa scoil ná an 22/11/2021 go dtí 05/12/2021

Tá an ‘Fógra Bliantúil maidir le Ligeann Isteach i dtaca le ligeann isteach i scoilbhliain 2022/2023′  le fáil anseo:  Fógra Maidir le Ligean Isteach 2022-2023

Foirm Iarratais don Scoilbhliain 2022/2023

Is gá do gach duine a bhfuil spéis acu áit a fháil dá bpáiste i rang naíonáin shóisearacha don scoilbhliain 2022/2023 Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023 a líonadh anois, iad siúd a líon Foirm Réamhchláraithe roimh an 01/02/2020 agus iad siúd nach ndearna agus gur spéis leo áit a fháil sa scoil.

Tabharfar tús áit dóibh siúd a bhí cláraithe roimh 01/02/2020 tharasta siúd a chláraíonn as an nua ón 01/10/2021.

Cliceáil ar an nasc seo le Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023 a íoslódáil: Foirm Iarratais don Scoilbhliain 2022-2023

Líon an fhoirm agus seol an fhoirm comhlánaithe ar ais ag an scoil roimh an 31/10/2021 ag an seoladh r-phoist seo a leanas: gaelscoil@taobhnacoille.ie

(Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe á shábháil agat cuir ainm do pháiste sa teideal  ie ‘Foirm Iarratais 2022/2023 ainm an pháiste‘)

 Polasaí Iontrála Athbhreithnithe

Tá ceangaltas ar gach scoil Polasaí Iontrála nua a chur i bhfeidhm ón 01/02/2020 agus cloí le coinnialla áirithe mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas & Scileanna & an Acht Oideachais 2018.

Tá Polasaí Iontrála na scoile athbhreithnithe ag an mBord Bainistíochta agus tá sé ag teacht leis na socruithe athbhreithnithe i leith ligean isteach i scoileanna, a cheanglaítear le halt áirithe den Acht Oideachais (Ligean isteach i scoileanna) 2018.

Tosaíodh ar an athbhreithniú seo ar an 1 Feabhra 2020 agus tháinig deireadh feidhme leis an bpolasaí cláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin (Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2017).

Is féidir an Polasaí Iontrála athbhreithnithe a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos

Nasc: Polasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille (Meán Fómhair 2020): Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille 2021

Riachtanas Iontrála Naíonáin Shóisearacha

Glacfar le hiarratais do pháistí a bheidh 4 bliana d’aois, ar a laghad, roimh an 1 Meán Fómhair don bhliain iarratais.

Glacfar le huasmhéad 60 dalta in aon scoilbhliain amháin (dhá shraith)

Ní ghlacfar a thuile le foirmeacha iarratais ar áit sa scoil ach amháin laistigh de thréimhse ama ainmnithe ar leith i bhfómhar na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosódh an pháiste ar scoil – an 1 Deireadh Fómhair ar a luaithe.

Tá deireadh ar fad le réamh-chlárú, mar a bhí agus ní thabharfar tús áite ar liosta na n-iarratasóirí do dháta cláraithe an iarratais.

Ró-éileamh

Sa chás go bhfuil ró-éileamh ar an scoil, déanfaidh an scoil na critéir roghnaithe a leanas a chur i bhfeidhm san ord ina bhfuil siad thíos maidir leis na hiarratais a fhaightear laistigh den amlíne chun iarratais a fháil mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála na scoile agus na hiarratais ar chead isteach á gcinneadh aici.

Maidir le hiarratais a fuarathas do na blianta 2022, 2023, 2024, 2025 roimh am 01/02/2020 déileálfar leis na hiarratais sin faoi fhorálacha an Pholasaí Cláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin  Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2017 agus ansin déanfar na háiteanna a dháileadh de réir na critéir thíos luaite de réir Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille 2021.

1. Páistí gur deimhin leis an scoil gur ghnóthaigh an dalta leibhéal líofachta sa Ghaeilge i suíomh neamhoideachasúil agus go mbeadh an dóchúlacht ann go rachadh an líofacht sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í.*

2. Siblín** le dalta reatha na scoile nó le hiardhalta a d’fhreastail ar an scoil.

3. De réir aoise; an páiste is sine ar dtús.

* Beidh an dualgas iomlán ar thuismitheoirí/chaomhnóirí fianaise leordhóthanach a chur ar fáil chun leibhéal líofachta sa Ghaeilge a léiriú don bhord. Féach eolas breise sa cháipéis ábhartha atá ar fáil ón scoil.

** Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe

Iarratais a fuarathas Roimh 01/02/2020

Maidir le hiarratais a fuarathas do na blianta 2022, 2023, 2024, 2025 roimh am 01/02/2020 déileálfar leis na hiarratais sin faoi fhorálacha an Pholasaí Cláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin.

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais. Tabharfar tús áite san órd seo a leanas do:

1. Páiste atá á t(h)ógáil le Gaeilge – Is é an sainmhíniú atá ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Thaobh na Coille ar ‘Páiste atá á t(h)ógáil le Gaeilge’ ná páiste go mbeidh ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir amháin ag caint trí Ghaeilge amháin leis an bpáiste.

2. Deartháir nó deirfiúr le dalta atá ag freastal ar an scoil

3. Deartháir nó deirfiúr le páiste a bhí ag freastal ar an scoil, ach a d’fhág ag deireadh Rang a 6

4. Páiste le múinteoir sa scoil.

5. Páiste le tuismitheoir ar iarscoláire i nGaelscoil Thaobh na Coille iad féin.

6. An t-ord, de réir dáta, inar cláraíodh an páiste.

7. Dáta breithe an pháiste

Tá cóip de Pholasaí Cláraithe Ghaelscoil Thaobh na Coille 2017 ar fáil anseo: Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2017

CUARDACHROGHA TEANGA