Clárú

Cuirtear fáilte roimh gach páiste chuig Gaelscoil Thaobh na Coille cuma cén cúlra teanga, sóisialta nó creidimh atá acu. Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille le freastal a dhéanamh ar thuismitheoirí an cheantair a bhí ag éileamh bunoideachais Lán-Ghaeilge dá bpáistí. Tugtar tús áite sa scoil dá bhrí sin, do pháistí atá á dtógáil le Gaeilge.

Aithnítear cearta tuismitheoirí a bpáistí a chlárú in a rogha scoile, ach tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Thaobh na Coille freagrach freisin as cearta phobal na scoile trí chéile, agus go háirithe cearta  pháistí na scoile atá cláraithe cheana féin. Éilíonn sé seo breith chóir chothrom faoi réir ag prionsabail an dlí nádúrtha  ag cur leas na bpáistí ar fad san áireamh. Ag tacú leis an scoil i gcúinsí den chineál seo, tá sé de cheart ag an mBord Bainistíochta uasmhéid líon na bpáistí in aon rang ar leith a leagadh síos.

Naíonáin Shóisearacha

Glacfar le daltaí atá ceithre bliana d’aois.

Is gá do na daltaí a bheith ceithre bliana d’aois roimh 1 Méan Fómhair na scoilbhliana sin.

Beidh foirmeacha iarratais réamh-chláraithe ar fáil ón scoil (F1)

Iarrfar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí an fhoirm réamh-chláraithe a líonadh agus í a sheoladh ar ais chun na scoile.

Clárófar ainm an dalta ansin ar liosta réamh-chláraithe na bliana cuí.

Ní hionann foirm réamh-chláraithe comhlánaithe agus dearbhú go mbeidh áit ar fáil sa scoil.

Agus an fhoirm réamh-chláraithe faighte seolfar litir admhála chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí, a luaithe agus is féidir,  ag rá leo go bhfuil a bpáiste cláraithe ar ár liosta réamh-chláraithe don bhliain chuí agus go mbeifear i dteagmháil leo arís i bhfómhar na bliana sula mbíonn sé i gceist go dtosódh a bpáiste ar scoil. (L1)

Seolfar litir agus foirm iarratais nua, i mí Deireadh Fómhair, chuig gach duine atá ar an liosta réamh-chláraithe agus iarrfar orthu an fhoirm iarratais a líonadh agus í a sheoladh ar ais chun na scoile más spéis leo fós áit a lorg dá bpáistí sa scoil. (L2) (F2)

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais. Tabharfar tús áite san órd seo a leanas do:

  1. Páistí atá á dtógáil le Gaeilge
  2. Deartháir nó deirfiúr le dalta atá ag freastal ar an scoil
  3. Deartháir nó deirfiúr le páiste a bhí ag freastal ar an scoil, ach a d’fhág ag deireadh R6.
  4. Páiste le múinteoir sa scoil.
  5. Páiste le tuismitheoir ar iarscoláire i nGaelscoil Thaobh na Coille iad féin.
  6. An t-ord, de réir dáta, inar cláraíodh an páiste.
  7. Dáta breithe an pháiste

Cásanna eiseachtiúla – I gcás an-eisceachtúil, d’fhéadfadh an Bord Bainistíochta cinneadh a thógáil i leith iarratais ar áit i gGaelscoil Thaobh na Coille, nach raibh ag teacht leis an t-órd thuas.  Ní dhéanfar é seo ach sa chás go bhfuil cúinsí eisceachtúil i gceist agus go mothaíonn an Bord go bhfuil leas an iarrthóra/na scoile ag braith ar an gcinneadh sin.

Déanfaidh Bord Bainistíochta na scoile cinneadh maidir leis an líon daltaí a ghlacfar sna naíonáin shóisearacha ó bhliain go bliain. Cuirfear clárúchán iomlán na scoile san áireamh agus an cinneadh seo á dhéanamh.

Déanfar  na háiteanna sa scoil a thairiscint i mí na Samhna.

Iarrfar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur in iúl don scoil i scríbhinn, an bhfuil sé i gceist acu glacadh leis an áit sin. Iarrfar éarlais orthu. Clúdóidh an éarlais costas leabhar scoile agus fearas ranga an pháiste don chéad bhliain scoile. (L3)

Nuair a bhíonn na háiteanna ar fad líonta, cuirfear é seo in iúl do na tuismitheoirí/caomhnóirí eile agus déarfar leo go bhfuil a bpáistí ar an liosta feithimh. (L4)

Cuirfear an liosta seo i dtoll le chéile agus úsáid an t-órd thuas.

Má bhíonn folúntas ann ina dhiaidh sin déanfar an áit a thairiscint don pháiste atá ag barr an liosta feithimh. (L5)

Clárúchán i Ranganna  Seachas na Naíonáin Shóisearacha

Glacfar le páistí isteach i ranganna eile

  • má tá spás sa rang
  • má bhí an dalta ag freastal ar Ghaelscoil eile
  • Má tá an Príomhoide, tar éis é a phle leis an gCathaoirleach, sásta go bhfuil an cumas teangeolaíochta ag an páiste.

Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang eile agus is leis an mBord amháin an cinneadh seo.

Páistí le mí-chumas nó riachtanas breise speisialta oideachais

Cuirfear iarratas ar áit sa scoil do pháistí le mí-chumas nó páistí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu ar an bhfoirm iarratais chaighdeánach. In éineacht leis an bhfoirm beidh miontuairisc ar mhí-chumas/ riachtanais oideachais an pháiste maraon le tuairisc leighis, mheasúnaithe nó síceolaíoch de réir mar a oireann. Sa chás nach bhfuil a leithéid de thuairisc ar fail, d’fhéadfadh an Bord Bainistíochta  a iarraidh go ndéanfaí measúnú ar an bpáiste. Ionas go mbeidh dóthain ama ann chun riachtanais a mheas agus acmhainní a lorg, caithfear iarratas ar áit do pháiste le riachtanas speisialta a dhéanamh roimh 31 Nollaig na bliana sula mbeidh an páiste le tosú ar scoil. Déanfar freastal ar pháistí le riachtanais speisialta de réir na n-acmhainní a chuirtear ar fáil don Bhord Bainistíochta ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. I gcásanna eisceachtúla amháin a dhéanfar aon scrúdú ar iarratas ar áit sa scoil do pháiste le riachtanas speisialta oideachais, a bheadh ag iarraidh aistriú ó scoil áitiúil eile.

Sa chás nach bhfuil an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla den pholasaí cláraithe ag teacht le chéile is ag an leagan Gaeilge a bheidh forlámhas

Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille

Foirm Iarratais Réamh-chláraithe GTnC

Foirm Iarratais N2 go R6 GTnC

CUARDACHROGHA TEANGA