Clárú

Polasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille

Tá cóip de Pholasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille ar fáil anseo: Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille

Iarratas ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair iontráil don scoilbhliain 2021/2022 ar an 01/10/2021

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair iontráil don scoilbhliain 2021/2022 ar an 29/10/2021

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná an 19/11/2021

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar áit sa scoil ná an 19/11/2021 go dtí 03/12/2021

Tá an ‘Fógra Bliantúil maidir le Ligeann Isteach i dtaca le ligeann isteach i scoilbhliain 2022/2023′  le fáil anseo: Fógra Maidir le Ligean Isteach 2021-2022

Foirm Iarratais don Scoilbhliain 2022/2023

Is gá do gach duine a bhfuil spéis acu áit a fháil dá bpáiste i rang naíonáin shóisearacha don scoilbhliain 2022/2022 Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023 a líonadh anois, iad siúd a líon Foirm Réamhchláraithe roimh an 01/02/2020 agus iad siúd nach ndearna agus gur spéis leo áit a fháil sa scoil.

Tabharfar tús áit dóibh siúd a bhí cláraithe roimh 01/02/2020 tharasta siúd a chláraíonn as an nua ón 01/10/2021.

Cliceáil ar an nasc seo le Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2021/2022 a íoslódáil: Foirm Iarratais don Scoilbhliain 2021-2022

Cliceáil ar an nasc seo le Foirm Iarratais ar Iontráil don Scoilbhliain 2022/2023 a íoslódáil: Foirm Iarratais don Scoilbhliain 2022-2023

Líon an fhoirm agus seol an fhoirm comhlánaithe ar ais ag an scoil roimh an 29/10/2021 ag an seoladh r-phoist seo a leanas: gaelscoil@taobhnacoille.ie

 (Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe á shábháil agat cuir ainm do pháiste sa teideal  ie ‘Foirm Iarratais 2022/2023 ainm an pháiste‘)

 Polasaí Iontrála Athbhreithnithe

Tá ceangaltas ar gach scoil Polasaí Iontrála nua a chur i bhfeidhm ón 01/02/2020 agus cloí le coinnialla áirithe mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas & Scileanna & an Acht Oideachais 2018.

Tá Polasaí Iontrála na scoile athbhreithnithe ag an mBord Bainistíochta agus tá sé ag teacht leis na socruithe athbhreithnithe i leith ligean isteach i scoileanna, a cheanglaítear le halt áirithe den Acht Oideachais (Ligean isteach i scoileanna) 2018.

Tosaíodh ar an athbhreithniú seo ar an 1 Feabhra 2020 agus tháinig deireadh feidhme leis an bpolasaí cláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin (Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2017).

Is féidir an Polasaí Iontrála athbhreithnithe a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos

Nasc: Polasaí Iontrála Ghaelscoil Thaobh na Coille (Bealtaine 2021): Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille

Riachtanas Iontrála Naíonáin Shóisearacha

Glacfar le hiarratais do pháistí a bheidh 4 bliana d’aois, ar a laghad, roimh an 1 Meán Fómhair don bhliain iarratais.

Glacfar le huasmhéad 60 dalta in aon scoilbhliain amháin (dhá shraith)

Ní ghlacfar a thuile le foirmeacha iarratais ar áit sa scoil ach amháin laistigh de thréimhse ama ainmnithe ar leith i bhfómhar na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosódh an pháiste ar scoil – an 1 Deireadh Fómhair ar a luaithe.

Tá deireadh ar fad le réamh-chlárú, mar a bhí agus ní thabharfar tús áite ar liosta na n-iarratasóirí do dháta cláraithe an iarratais.

Ró-éileamh

Sa chás go bhfuil ró-éileamh ar an scoil, déanfaidh an scoil na critéir roghnaithe a leanas a chur i bhfeidhm san ord ina bhfuil siad thíos maidir leis na hiarratais a fhaightear laistigh den amlíne chun iarratais a fháil mar atá leagtha amach i bhfógra iontrála na scoile agus na hiarratais ar chead isteach á gcinneadh aici.

1. Páistí gur deimhin leis an scoil gur ghnóthaigh an dalta leibhéal líofachta sa Ghaeilge i suíomh neamhoideachasúil agus go mbeadh an dóchúlacht ann  go rachadh an líofacht sin ar gcúl mura ligfí isteach i scoil lán-Ghaeilge é/í.*

2. Siblín** le daltaí reatha na scoile nó le hiardhalta a d’fhreastal ar an scoil.

3. De réir aoise; an páiste is sine ar dtús.

*Beidh an dualgas iomlán ar thuismitheoirí/chaomhnóirí fianaise leordhóthanach a chur ar fáil chun leibhéal líofachta sa Ghaeilge a léiriú don bhord. Féach eolas breise sa cháipéis ábhartha atá ar fáil ón scoil.

** Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe.

Iarratais a fuarathas Roimh 01/02/2020

Maidir le hiarratais a fuarathas do na blianta 2022, 2023, 2024, 2025 roimh am 01/02/2020 déileálfar leis na hiarratais sin faoi fhorálacha an Pholasaí Cláraithe a bhí i bhfeidhm ag an am sin.

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais. Tabharfar tús áite san órd seo a leanas do:

1. Páiste atá á t(h)ógáil le Gaeilge – Is é an sainmhíniú atá ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Thaobh na Coille ar ‘Páiste atá á t(h)ógáil le Gaeilge’ ná páiste go mbeidh ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir amháin ag caint trí Ghaeilge amháin leis an bpáiste.

2. Deartháir nó deirfiúr le dalta atá ag freastal ar an scoil

3. Deartháir nó deirfiúr le páiste a bhí ag freastal ar an scoil, ach a d’fhág ag deireadh Rang a 6

4. Páiste le múinteoir sa scoil.

5. Páiste le tuismitheoir ar iarscoláire i nGaelscoil Thaobh na Coille iad féin.

6. An t-ord, de réir dáta, inar cláraíodh an páiste.

7. Dáta breithe an pháiste

Tá cóip de Pholasaí Cláraithe Ghaelscoil Thaobh na Coille 2017 ar fáil anseo: Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2017

CUARDACHROGHA TEANGA