Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Forógra 20162016 Proclamation

Mar chuid de cheiliúradh Éirí amach na Cásca 1916 iarradh ar bhunscoileanna na hÉireann tabhairt faoi ‘Fhorógra do Ghlúin Nua’ a dhréachta. Agus Forógra 1916 á úsáid acu mar bhunfhoinse rinne daltaí R5 & R6 an t-ábhar seo a phlé go mion ‘sna ranganna agus roghnaíodh ionadaithe ó na ranganna sin leis na smaointe ar fad a thabhairt le chéile agus a chuir i scríbhinn. Faoi stiúir & faoi threoir an Múinteoir Fiona Ní Chléirigh chuireadar ‘Forógra 2016 Gaelscoil Thaobh na Coille’ le chéile. Is léir go bhfuil tuairimí an0láidir agus fís an-soiléir acu don tír sa 21ú céad mar aon leis na luachanna gur mian leo iad a bheith i measc na bpobal againn.

Tá an 2 fhorógra, Forógra 1916 & forógra 2016 ar crochadh anois go poiblí i halla na scoile.

FORÓGRA 2016 GHAELSCOIL THAOBH NA COILLE

POBLACHT NA hÉIREANN

DO MHUINTIR NA hÉIREANN

A fheara, a mhná agus páistí na hÉireann uile:

In onóir na glúnta atá imithe romhainn, ba mhaith linne, páistí Ghaelscoil Thaobh na Coille, ár mbuíochas a ghábháil leo siúd, ár sinsear, a choinnigh ár gcultúr agus ár dteanga náisiúnta beo ó ghlún go glún.  Creidimid go láidir sa chultúr saibhir seo agus an Ghaeilge atá ina croílár agus táimid an-bhródúil aisti. Braithimid go bhfuil sé de dhualgas orainne anois, leanúint leis an obair sin agus a chinntiú go mbronnaimid an cúltúr agus teanga chéanna do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh.

Tuigimid gur fúinne a bheidh cúram na tíre seo, Éire, sa todhchaí. Déanfaimid sár iarracht mar phobal go dtoghfar rialtas sa tír a bheidh ionraic, éifeachtach agus a dhéanfaidh cinntí ar son leasa na tíre agus a saoránaigh i gcónaí.

Is cúis imní dúinn an córas sláinte. Iarrfaimid go gcuirfear níos mó airgid ar fáil agus go mbeidh clár sláinte cuimsitheach i ngach scoil sa tír le daoine a chur ar an eolas mar gheall ar chontúirt agus dochair mí-úsáid substaintí.

Is mian linn go mbeadh sé de cheart ag gach duine cónaí faoi dhíon agus cíos cóir, cothrom á ghearradh orthu.

Ba mhaith linn go gcuirfí earraí Gaelacha chun cinn rud a chruthódh níos mó postanna sa tír.

Creidimid  gur chóir go mbeadh pobal uile na hÉireann, ainneoin cúlra eitneach, creidimh, aicme, gnéas nó aois, ar chomhchéim agus ar chomhdheiseanna. Ba choir go mbeidís in ann iad  féin a chur in iúl gan cháineadh, leithcheal nó éagóir, saol sona a bhaint amach agus  dul sa tóir ar a gcuid brionglóidí féin.

Is tábhachtach dúinn mar scoil go mbeadh ceart oideachais ag  páistí uile an náisiúin leis an mbunscolaíocht agus méanscolaíocht go hiomlán saor in aisce agus molaimid gur choir go mbeadh táillí  tríú léibhéal bunaithe ar ráta ioncaim.

Dearbhaímid go bhfuil sé de cheart ag muintir na hÉireann a bheith slán, sábháilte ina dtithe féin agus i mbun a gnáthshaolta laethúla. Chuige sin agus chun iarracht a dhéanamh ar a thuilleadh coir a sheachaint braithimid gur chóir go mbunófaí fórsa armtha. Éilímid gan a thuilleadh moille go nglanfar na sráideanna de choirpigh agus de choireanna.

Geallaimid go nglacfaimid  cúram na timpeallachta orainn féin tré laghdú, athúsáid agus athchúrsáil. Is léir go bhfuil breoslaí iontaise ag éirí gann agus ní féidir iad a athnuachan. Is gá dúinn  níos mó a fhoghlaim faoin bhfuinneamh in-athnuaite agus caithfimid úsáid a bhaint as foinsí nádúrtha ar nós cumhacht gréine, gaoithe agus taoide. Tuigimid an dualgas atá orainne an timpeallacht a choinneáil slán dóibh siúd atá le teacht.

Glacaimid freagracht mar bhall tábhachtach den Aontas Eorpach  agus de na Náisiún Aontaithe comhrá, síocháin agus comhoibriú a chur chun cinn i measc náisiúin an domhain maidir le cearta daonna, slándáil agus forbairt. Tacaímid le na teifigh go mba gá dóibh éalú óna dtíortha dúchais de bharr síor chogaidh. Molaimid go scaipfear iad ar thíortha eile ar bhonn per capita. Go dtabharfar dídean agus saor thithíocht dóibh ar feadh bliain iomlán le deis a thabhairt dóibh socrú agus iad a spreagadh cur le sochaí na tíre sin.

Guímid go n-éireoidh linn na spriocanna seo a bhaint amach agus go leanfaimid ag obair i gcónaí ar son leasa ár dtír agus a pobal ilghnéitheach.

Sínithe ar son daltaí Ghaelscoil Thaobh na Coille       15 Márta 2016

Sophie Nic Aogáin                   David Bosch              Síofra Ní Dhonnchú               

James Ó Duibhleach              Giulia Nic Eoin         Neasa Ní Mhathúna           Macdara Ó Raghallaigh    

 

                                

As part of the 1916 commemorations all schools in Ireland were asked to write a ‘Proclamation for a New Generation’. Using the 1916 proclamation as a foundation, the pupils of R5 and R6  discussed this topic in depth in their classes and a sub-committee,  with representatives from each class was formed to bring together all the pupils ideas and put them in writing in a new Proclamation for 2016. Under the guidance and help of an Múinteoir Fiona Ní Chléirigh ‘Forógra 2016 Ghaelscoil Thaobh na Coille’ came into being. The aim of the project was that our young people would come up with a new proclamation which reflects their vision for a modern Ireland, which embraces people from many nations and cultures.

Both Proclamations, The 1916 Proclamation & the 2016 Proclamation are hanging up in the school hall for all to see.

FORÓGRA 2016 GHAELSCOIL THAOBH NA COILLE

THE REPUBLIC OF IRELAND

FOR THE PEOPLE OF IRELAND

Men, Women and Children of all Ireland:

To honour the generations who have preceded us, we the pupils of Gaelscoil Thaobh na Coille, would like to express our deepest gratitude to our ancestors who preserved our culture and national language down through the generations. We fervently believe in and are deeply proud of this rich heritage of ours and our native language, Gaeilge, which lies at its very core. We understand now that it is our duty to continue to pass these traditions onto future generations.

We understand that the future of our country is our responsibility. We shall endeavour to elect an honest and effective government that will strive to make decisions for the benefit of the entire country and all its citizens.

Our health system is a great cause of worry to us. We request that more money should be invested in a comprehensive health programme to be taught in every school in the land. This programme would inform students of the danger and harm of substance abuse.

We acknowledge the right of every citizen to have a home and fair rent according to their income.

We demand more investment in Irish made products which will in turn create more jobs within our country.

We believe in the right to equality and opportunity for all the people of Ireland regardless of ethnicity, belief, class, sexual orientation or age. They should be entitled to pursue a happy life and follow their dreams without condemnation, prejudice or injustice.

It is important for us as a school to acknowledge the right of all children to free education at primary and secondary level and we recommend that third level fees be dependent on income.

We declare the right of everyone in this country to feel safe and secure in their homes and while going about their daily lives. To this end, and in an endeavour to prevent further crime, we propose the setting up of an armed police force. We claim as a right, without further delay, that our streets be cleared of criminal activity.

We promise to accept responsibility for environmental care. We will continue to reduce, reuse, recycle. Fossil fuels are becoming scarce and are non-renewable. We therefore need to learn more about alternative, renewable energy and to harness the power of the sun, wind and tides. We understand that we are duty bound to preserve the environment for future generations.

We accept responsibility, as an important member of the European Union and a member state of the United Nations, to promote dialogue, peace and co-operation amongst all the nations of the world in relation to human rights, security and development.

We support the refugees who needed to flee their native homes due to endless conflict. We recommend that they be dispersed, per capita, across all European countries. We suggest that they are given refuge and free housing for one year to afford them the time and opportunity to integrate and enhance that society.

We hope to achieve our goals and to continue to strive relentlessly for the benefit of our country and her diverse population.

Signed on behalf of the pupils of Gaelscoil Thaobh na Coille      15 Márta 2016

Sophie Nic Aogáin                   David Bosch              Síofra Ní Dhonnchú               

James Ó Duibhleach              Giulia Nic Eoin         Neasa Ní Mhathúna           Macdara Ó Raghallaigh