Polasaithe

Sa rannóg seo gheobhaidh tú cuid de  Pholasaithe Reachtúil agus Riaracháin na scoile:

Clárú     Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille 2023

Cód Iompair     Cód Iompair TnC – Gaeilge

Cosaint Leanaí      01 Ráiteas um Chumhdach Leanaí MF2023

Cosaint Sonraí      Polasaí um Chosaint Sonraí TnC 2018

Covid-19                Plean Freagartha – Ráiteas um Polasaí COVID -19

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Cumann na dTuismitheoirí   Bunreacht Cumann na dTuismitheoirí          Coiste na dTuistmitheoirí – Ionadaí Ranga – Sainchuntas Poist

Dáileadh Leigheas  Polasaí um Dháileadh Leighis 2020

Éide Scoile

Éide Scoile – Suirbhé 2014

Féinmheastóireacht Scoile

Fóin Póca / Gléasanna Leictreonach   Polasaí i leith Fóin Póca & Gléasanna Leictreonach

Frithbhulaíochta     Polasaí Frithbhulaíochta Gaelscoil Thaobh na Coille

Gaeilge    Polasaí Gaeilge TnC            Polasaí Labhairt na Gaeilge TnC

Gearáin      Nós Imeachta maidir le Gearán a Dhéanamh TnC

Lón Scoile

Múinteoirí

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta     Polasaí OCG Gaelscoil Thaobh na Coille

Riachtanais Speisialta Oideachais      Polasaí Riachtanais Oideachais Speisialta TnC

Téacsleabhair Scoile

Teagmhais Chriticiúla     Ag Freagairt do Theagmhais Chriticiúla

Tinreamh & Rannpháirtíocht       Polasaí Tinrimh & Rannpháirtíocht TnC

Tinreamh Scoile

Uaireanta Scoile

Úsáid Inghlactha Idirlín      Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín TnC

Úsáid Substaintí      Polasaí maidir le hÚsáid Substaintí GTnC

CUARDACHROGHA TEANGA