Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

OCG Aistear na nÓg – RSE Busy Bodies

OCG R5 & R6 : Snáithaonaid Íogaire

Snáthaonaid Íogaire

Seo a leanas na snáthaonaid a múintear i rang a 5 agus a 6 a aithnímíd gur gá aire faoi leith a thabhairt orthu ina múineadh:

Ag Fás agus ag Athrú
Íontas an Bheatha Nua
Gaolta agus Beatha Nua

De ghnáth tugtar éascaitheoirí gairmiúla ó ACCORD isteach sa scoil ar feadh lae chun na snáthaonaid íogaire seo a chlúdach le daltaí rang a cúig agus a sé. Ar an drochuair, mar gheall ar Covid-19 ní raibh siad in ann é sin a dhéanamh i mbliana.

Tá sé tábhachtach go suífeá síos le do leanbh anois agus na hábhair seo a chlúdach leo. Fiú má chlúdaigh tú iad roimhe seo is deis duit dul thairis agus gach rud a d’inis tú dóibh roimhe seo a threisiú – bheadh iontas ort an méid a thuigeann siad nó nach dtuigeann siad. Is acmhainn an-úsáideach é an clár Aistear na nÓg (Busy Bodies) a threoróidh tú tríd an bhfaisnéis faoi na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a thagann ar leanaí le linn na caithreachais agus na hógántachta, agus gur cheart a bheith ar eolas ag do leanbh. Tá an clár  soiléir, gonta agus fíriciúil.

Gheobhaidh tú thíos breis eolais faoin gClár ‘Aistear na nÓg’ maraon le nasc don leabhrán agus na físeáin a théann leis. Cuirim leis freisin nasc do leabhrán do thuismitheoirí ‘Ag déanamh comhráití beaga as an gComhrá Mór’.

Tá na háiseanna seo ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla (tá na háiseanna seo ar fad ar fáil ag https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies )

Aistear na nÓg : Busy Bodies

Soláthraíonn leabhrán agus míreanna físe Aistear na nÓg (Busy Bodies) faisnéis faoi na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a d’fhéadfadh a bheith ag leanaí le linn na caithreachais agus na hógántachta, le go dtuigfidh siad gur gnáthchuid d’fhás aníos an caithreachais. Is acmhainn úsáideach é Aistear na nÓg a fhéadfaidh tuismitheoirí, cúramóirí agus múinteoirí a úsáid le leanaí idir 8 agus 12 bliana d’aois. Chomh maith le bheith in úsáid sa bhaile, tacaíonn Aistear na nÓg le múineadh na snáthaonaid íogaire  den Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) a clúdaítear rang 5 agus 6.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Theas acmhainní Aistear na nÓg ar fáil ar dtús ag obair i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Tacaíochta OCG, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoile) agus Clár um Thoirchis Ghéarchéime FSS. Is é eagrán 2020 an leabhrán nuashonraithe atá ceangailte leis seo. Níor nuashonraíodh na míreanna físe go fóill ach tá luach leo i gcónaí maidir le múineadh faoi luath-caithreachais agus ógántacht sa bhaile agus sa scoil.

Tá acmhainn chúlra chomhlántach ann do thuismitheoirí agus do chúramóirí, ‘Making the Big Talk many little talk: 8-12 years’. Cuireann sé seo faisnéis ar fáil maidir le forbairt caidrimh agus gnéasachta leanaí agus díríonn sé tuismitheoirí agus cúramóirí i dtreo acmhainní breise ionas gur féidir leo leanaí agus daoine óga a threorú agus tacú leo le linn céimeanna luatha na caithreachais agus na hógántachta.

Acmhainní an Clár Aistear na nÓg

Cliceáil ar an gceangaltán seo thíos chun teacht ar na nascanna do na leabhráin agus na físeáin a théann le Clár Aistear na nÓg (Busy Bodies)

Aistear na nÓg – Busy Bodies – Booklets & Videos

Leabhráin Aistear na nÓg (Busy Bodies)

Treoirleabhar do Thuistí : Ag Déanamh Cómhráití beaga as an gComhrá Mór (8 – 12 bliana)

01 Ag déanamh comhráití beaga as an ‘gComhrá Mór’ 8-12

Parents’ Guide: Making the ‘Big Talk’ many small talks (8 – 12 years)

01 Making the ‘Big Talk’ into small talks 8-12

Busy Bodies – Caithreachas & Ógánacht

https://drive.google.com/file/d/1Dvj5q18bLQ8BhUPaa8b3k35IAvZJXhCX/view?usp=sharing

Busy Bodies – Puberty & Adolescence

https://drive.google.com/file/d/1M_517V6rKtyl4w_QXwJVC2ONMMcIPtSE/view?usp=sharing

Físeáin Aistear na nÓg – Busy Bodies Videos

1. Busy Bodies – Introduction video

https://drive.google.com/file/d/176dAxFxh04oMWMfenMvJVvWacfYkDkZm/view?usp=sharing

2. Busy Bodies – Changes at Puberty – video

https://drive.google.com/file/d/126QTe1kLEJOZkC76mf3mTl-HZsc1Sokq/view?usp=sharing

3. Busy Bodies – What Happens to Boys? – video

https://drive.google.com/file/d/1ljU6dofhcgtOtfFwQUUd8vqyRBKY7V_k/view?usp=sharing

4. Busy Bodies – What Happens to Girls? – video

https://drive.google.com/file/d/1bslEz5Ui_cz78gS7Mb-axqvsQMk-5_-o/view?usp=sharing

5. Busy Bodies – How are Babies Made? – video

https://drive.google.com/file/d/1bzOFJqeUFGlHLfDVdF8XtfqFsNTscyAS/view?usp=sharing

6. Busy Bodies – Looking After You – video

https://drive.google.com/file/d/1w8BqkUjWmBXoQqy8sNfLveyI4DaUIbQI/view?usp=sharing

RSE R5 & R6 : Sensitive Modules

Sensitive Modules

The following modules, taught in 5th and 6th class are recognised as requiring particular sensitive treatment:

Growing and Changing

The Wonder of New Life

Relationships

Experienced professionals from ACCORD are usually brought into school for a day to cover these sensitive topics with the pupils of fifth and sixth class. Unfortunately, due Covid-19 they were unable to do so this year.

It is important that you now sit down with your child and cover these topics with them. Even if you have covered them before is an opportunity to go over it and to reinforce everything you have told them before – you would be surprised how much they may or may not understand.  The Busy Bodies programme is a really useful resource that will guide you through the information on the physical and emotional changes that children may experience during puberty and adolescence, that your child will need to know. It is clear, concise and matter of fact.

Please find below more information about the ‘Aistear na nÓg’ Programme and a link to the booklet and accompanying videos. Also included is a link to a booklet for parents ‘Making the ‘Big Talk’ many small talks’.

These resources are available in both Irish and English (these resources can be found at https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies )

Busy Bodies : Aistear na nÓg

The Busy Bodies booklet and video segments provide information on the physical and emotional changes that children may experience during puberty and adolescence, to reassure them that puberty is a normal part of growing up.  Busy Bodies is a useful resource which may be used by parents, carers and teachers with children of approximately 8 to 12 years. In addition to being used in the home, Busy Bodies supports the teaching of the 5th and 6th class component of Relationships and Sexuality Education (RSE) within the context of Social Personal and Health Education.

The Busy Bodies resources were originally produced by the Health Service Executive South working in partnership with the RSE Support Service, the National Parents Council (Primary) and the HSE Crisis Pregnancy Programme. The attached updated booklet is the 2020 edition. The video segments have not yet been updated but remain of value in teaching about early puberty and adolescence in the home and school setting.

There is a complementary background resource for parents and carers, ‘Making the Big Talk many small talks: 8-12 years’. This offers information on children’s relationship and sexuality development and signposts parents and carers to additional resources so that they can guide and support children and young people during the early stages of puberty and adolescence.

 Busy Bodies Programme Resources

Click on the attachment below to access the links for the Busy Bodies booklets and videos. 

Aistear na nÓg – Busy Bodies – Booklets & Videos

 

Busy Bodies Booklets

Treoirleabhar do Thuistí : Ag Déanamh Cómhráití beaga as an gComhrá Mór (8 – 12 bliana)

https://drive.google.com/file/d/1pIFBrjImv77nKFX8AewBmkT3MfhDeCDd/view?usp=sharing

Parents’ Guide: Making the ‘Big Talk’ many small talks (8 – 12 years)

01 Making the ‘Big Talk’ into small talks 8-12

Busy Bodies – Caithreachas & Ógánacht

01 Ag déanamh comhráití beaga as an ‘gComhrá Mór’ 8-12

Busy Bodies – Puberty & Adolescence

https://drive.google.com/file/d/1M_517V6rKtyl4w_QXwJVC2ONMMcIPtSE/view?usp=sharing

Busy Bodies Videos

1. Busy Bodies – Introduction video

https://drive.google.com/file/d/176dAxFxh04oMWMfenMvJVvWacfYkDkZm/view?usp=sharing

2. Busy Bodies – Changes at Puberty – video

https://drive.google.com/file/d/126QTe1kLEJOZkC76mf3mTl-HZsc1Sokq/view?usp=sharing

3. Busy Bodies – What Happens to Boys? – video

https://drive.google.com/file/d/1ljU6dofhcgtOtfFwQUUd8vqyRBKY7V_k/view?usp=sharing

4. Busy Bodies – What Happens to Girls? – video

https://drive.google.com/file/d/1bslEz5Ui_cz78gS7Mb-axqvsQMk-5_-o/view?usp=sharing

5. Busy Bodies – How are Babies Made? – video

https://drive.google.com/file/d/1bzOFJqeUFGlHLfDVdF8XtfqFsNTscyAS/view?usp=sharing

6. Busy Bodies – Looking After You – video

https://drive.google.com/file/d/1w8BqkUjWmBXoQqy8sNfLveyI4DaUIbQI/view?usp=sharing