Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Labhairt na Gaeilge

AN GHAEILGE

 1. Is í an Ghaeilge an teanga theagaisc agus an teanga chumarsáide idir na múinteoirí, na páistí, an bhainistíocht agus na tuismitheoirí / caomhnóirí (nuair is féidir é ) i nGaelscoil Thaobh na Coille.
 2. Is teanga bheo í an Ghaeilge sa scoil laistigh agus lasmuigh de na ranganna, sa chlós agus i dtimpeallacht na scoile.
 3. Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide ag ócáidí sóisialta, ócáidí spóirt nó drámaíochta nó aon imeachtaí eile ar a bhfreastalaímid mar scoil.
 4. Cuirtear fáilte roimh gach páiste sa scoil is cuma cén cúlra teanga atá acu. Is i nGaeilge amháin a labhraítear leis an bpáiste nuair a thagann sé/sí ar scoil den chéad uair agus uaidh sin amach. Is é an córas luath-thumoideachas iomlán atá i bhfeidhm sa scoil agus ní thosaítear ar an mBéarla a theagasc go dtí go mbíonn an páiste ‘sna naíonáin shinsearacha.
 5. Iarraimid ar thuismitheóirí / chaomhnóirí agus gach duine eile a bhíonn bainteach leis an scoil cuidiú linn agus muid cruthú ‘Gaeltacht’ inár scoil agus inár dtimpeallacht.
 6. Molaimid go mór iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt sa bhaile nuair is féidir, is cuma muna mbíonn ann ach an cúpla focal, nathanna cainte nó abairtí anseo is ansiúd. Is mór an chabhair dúinne agus don pháiste má bhíonn dearcadh dearfach i leith na Gaeilge le sonrú sa bhaile chomh maith leis an scoil.
 7. Má theastaíonn ó thuismitheoir / chaomhnóir labhairt leis an múinteoir ranga le linn ranga, caithfidh sé/sí a bheith sásta Gaeilge a labhairt.

POLASAÍ LABHAIRT NA GAEILGE

Aidhmeanna na Scoile

Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Thaobh na Coille ár ndícheall a dhéanamh sár-oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil. Ba mhaith linn dearcadh dearfach agus grá don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach a spreagadh sna daltaí. Má tá scoil chun an caighdeán is fearr a bhaint amach, ní mór di struchtúr éifeachtach a cheapadh, a spreagann iompar dearfach agus a chuireann daltaí ó mhí-iompar. Cuirtear níos mó béime sa scoil ar dhúthracht ná ar oilbhéas. É sin ráite, is gá modhanna smachta áirithe a chur i bhfeidhm scaití, chun dea-thoil agus dea-dhearcadh na scoile a chaomhnú agus chun an mí-iompar a chur as ceann aon dalta a mbeadh an claonadh sin ann. Tuigeann muintir na scoile áfach, nach ionann aon dá pháiste agus go ndéantar eisceacht anois is arís dá bharr.

 An Ghaeilge

Is í an Ghaeilge an teanga theagaisc agus an teanga chumarsáide idir na múinteoirí, na páistí, an bhainistíocht agus na tuismitheoirí / caomhnóirí (nuair is féidir é) i nGaelscoil Thaobh na Coille.

 1. Is teanga bheo í an Ghaeilge sa scoil laistigh agus lasmuigh de na ranganna, sa chlós agus i dtimpeallacht na scoile.
 2. Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide ag ócáidí sóisialta, ócáidí spóirt nó drámaíochta nó aon imeachtaí eile ar a bhfreastalaímid mar scoil.
 3. Iarraimid ar thuismitheóirí / chaomhnóirí agus gach duine eile a bhíonn bainteach leis an scoil cuidiú linn agus muid cruthú ‘Gaeltacht’ inár scoil agus inár dtimpeallacht.                                                                   

Rialacha na Scoile

‘Sí riail na Gaeilge an chéad riail a leagtar síos i rialacha scoile na ndaltaí (féach dialann obair bhaile)

 1. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Labhair í i gcónaí, sa seomra ranga, sa chlós agus ag imeachtaí scoile.

Modhanna Smachta

Seo a leanas an próiseas a úsáidtear chun déileáil le dalta a bhíonn ag labhairt i mBéarla sa scoil nó ag imeachtaí scoile.

 1. Labhairt leis an dalta agus comhairle a chuir air/uirthi
 2. Labhairt leis an dalta agus píonós a ghearradh air/uirthi.
 3. An dalta a thógáil os comhair an phríomhoide chun an cás a phlé.
 4. Teagmháil a dhéanamh leis na tuismitheoirí/caomhnóirí, d’fhonn iad a chur ar an eolas agus tacaíocht a fháil.
 5. Cuireadh a thabhairt do na tuismitheoirí/caomhnóirí  bualadh leis an múinteoir ranga agus an príomhoide.
 6. Cuireadh a thabhairt do na tuismitheoirí/caomhnóirí teacht chuig cruinniú le Cathaoirleach an Bhoird agus an príomhoide.
 7. An dalta a chur ar fionraí.

Cliceáil ar na ceangaltán thíos le tuilleadh eolais a fháil:

Polasaí Gaeilge Ghaelscoil Thaobh na Coille

Polasaí Labhairt na Gaeilge Ghaelscoil Thaobh na Coille

 

 

 AN GHAEILGE

 1. Irish is the language of instruction and the language of communication amongst teachers, children, management and parents / guardians (where possible) in Gaelscoil Thaobh na Coille.
 2. Irish is a living language within the classroom and without, in the schoolyard, and in the vicinity of the school.
 3. Irish is the language of communication at social functions, sporting and drama occasions and any other activity where we are present as a school.
 4. All children are welcome in our school irrespective of linguistic background. Irish is the only     language spoken to the child when he/she comes to school for the first time and there on after. We use the early total immersion method of language acquisition and English is not taught until senior infants.
 5. We ask parents and everyone who is involved with the school to help us as we strive to create our own ‘Gaeltacht’ in the school and in our locality.
 6. We would encourage the use of Irish at home whenever possible – it doesn’t matter if it only includes a ‘cúpla focal’, short phrases or the odd sentence here and there. A positive attitude towards Irish in the home as well as in school, is of great help to us and to the child attending our school.
 7. If a parent / guardian wishes to speak with the class teacher during class time, we ask that they to do so “as Gaelige”.

POLASAÍ  LABHAIRT NA GAEILGE 

The Aims of the School

In Gaelscoil Thaobh na Coille we aim to do our utmost to provide an excellent education through the medium of Irish. We strive to cultivate a positive attitude and love of the Irish language and culture, in the pupils. If the school is to achieve these goals, it is important that there is an effective structure in place, which will promote positive behaviour/outlook and discourage bad behaviour. To achieve this, we place more emphasis on diligence than unruliness. Having said that, it is often necessary to implement a standard of behaviour conducive to fostering and nurturing the goodwill and good disposition of pupils and thus discourage misbehaviour on the part of any pupil so inclined. The teachers certainly understand that no two children are alike and therefore discretion has to be used from time to time.

An Ghaeilge

Irish is the language of instruction and the language of communication amongst teachers, children, management and parents / guardians (where possible) in Gaelscoil Thaobh na Coille.

 1. Irish is a living language within the classroom and without, in the schoolyard, and in the vicinity of the school.
 2. Irish is the language of communication at social functions, sporting and drama occasions and any other activity where we are present as a school.
 3. We ask parents and everyone who is involved with the school to help us as we strive to create our own ‘Gaeltacht’ in the school and in our locality.  

 School Rules

The rule with regard to the speaking of Irish is the very first rule in our school rules for pupils (see dialann obair bhaile).

 1. Irish is the language of the school. Always speak Irish in the classroom, in the yard and at all school events.

 Discipline Procedures

Here are the procedures that are implemented if a pupil speaks in English at school or at school events

 1. Speak to the pupil and admonish/advise him/her.
 2. Speak to the pupil and penalise him/her.
 3. Bring the pupil to the principal to discuss his/her behaviour.
 4. Communicate with the parents/guardians to inform them of situation and to gain their help/support.
 5. An invitation be sent to parents/guardians to meet the teacher and the principal.
 6. An invitation be sent to parents/guardians to meet the Chairperson of the Board of Management and the principal.
 7. The pupil to be suspended.

Click on attachments below for more information

Polasaí Gaeilge Ghaelscoil Thaobh na Coille

Polasaí Labhairt na Gaeilge Ghaelscoil Thaobh na Coille