Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Riachtanais Oid. Speisialta

Riachtanais Oideachais Speisialta

Fís agus Aidhm

Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Thaobh na Coille oideachas cuimsitheach a chur ar fáil, trí mheán na Gaeilge, a fhreastalóidh ar riachtanais an duine aonair agus ar raichtanais chomhchoitinn ár ndaltaí go léir, lena chinntiú go dtabharfar spreagadh dóibh siúd atá faoi míbhuntáiste a gcumas uasta a bhaint amach i dtimpeallacht foghlama dhearfach.

Tá sé mar aidhm againn a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm le go mbeidh an scoil in ann na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

– a chur ar chumas leanaí le cumais foghlama éagsúla tairbhe agus leas a bhaint as oideachas cuí.

– ár gcur chuige scoile iomláine a leagan amach i leith an teagaisc/na foghlama maidir le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

– cuidiú le tuismitheoirí cinneadh eolasach a dhéanamh maidir lena leanbh a 
chlárú sa scoil seo againne.

– a chur ar chumas daltaí atá faoi mhíchumas eispéireas oideachais chomh hiomlán agus is féidir a roinnt lena gcuid piaraí.

– struchtúir chumarsáide a bhunú d’fhonn tuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu a thabhairt san áireamh.

– reachtaíocht a chomhlíonadh – comhionannas do rochtain ar agus rannpháirtíocht in oideachas a chur chun cinn agus modhanna a chur chun cinn ‘sa dóigh is go mbainfeadh mic léinn tairbhe as an oideachas’ S.6(c) An tAcht Oideachais.

 

Is féidir an polasaí maidir le Riachtanais Oiseachais Speisialta a léamh ina iomlaine ach cliceáil ar an nasc thíos

Polasaí maidir le Riachtanais Oideachais Speisialta GTnC

Vision & Aims

In Gaelscoil Thaobh na Coille our aim is to provide a comprehensive education through the medium of Irish that will cater for the individual needs of all our pupils and ensure that those pupils who have Special Learning Needs will be given support in a positive environment.

The aim of this policy is to ensure that certain practices are in place so that the school can do the following:

• To enable pupils with learning difficulties to participate in the full curriculum with appropriate modifications

• To implement a whole school approach in relation to teaching and learning for those pupils with Special Educational needs.

• To help parents make an informed decision when enrolling a child in our school.

• To enable children with special educational needs experience a broad and balanced education alongside their peers

• To develop systems of communications for parents of children with special educational needs.

• To ensure that our duties and obligations as set out in The Education Acy 1998 are fully met, to enable children with special needs to receive an education that is appropriate to their needs.

The school’s Special Educational Needs Policy can be viewed in it’s entirety by clicking on the link below.

Polasaí maidir le Riachtanais Oideachais Speisialta GTnC