Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Covid-19

Plean Freagartha Covid-19 d’athoscailt Shábháilte & Inmharthana Ghaelscoil Thaobh na Coille


Ráiteas um Polasaí COVID -19

Tá Gaelscoil Thaobh na Coille tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an phlean seo agus cuideoidh iarracht chomhchoiteann le bac a chur ar scaipeadh an víris. Tá sé mar aidhm againn: 

•     leanúint ar aghaidh le monatóireacht a dhéanamh ar ár bhfreagra COVID-19 agus an plean seo a leasú i gcomhairle lenár bhfoireann

•     eolas suas chun dáta maidir le treoracha sláinte phoiblí an FSS agus Gov.ie a chur ar fáil dár bhfoireann agus daltaí

•     eolas faoi chomharthaí COVID-19 agus conas ba cheart do lámha a ní a thaispeáint

•     ionadaí oibrithe atá furasta a aithint a aontú leis an bhfoireann chun an ról atá leagtha amach sa phlean seo a chomhlíonadh

•     an fhoireann agus na daltaí go léir a chur ar an eolas faoi shláinteachas riachtanach mar aon le béasaíocht anála agus riachtanais scaradh  sóisialta

•     an scoil a athchóiriú chun scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm mar is oiriúnach le treoracha agus orduithe na Roinne Oideachais

•     logleabhar teagmhála a choimeád chun chabhrú le rianú teagmhála

•     cinntiú go rachaidh an fhoireann i dteagmháil leis an bhfaisnéis ionduchtaithe / taithíocha a chuir an Roinn Oideachais ar fáil

•     an próiseas comhaontaithe i gcás go mbeadh duine sa scoil ag taispeáint na gcomharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil a chur i bhfeidhm

•     treoracha a chur ar fáil don fhoireann agus do na daltaí i gcás go bhfuil siad ag taispeáint na gcomharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil

•     glantóireacht a chloíonn le treoracha na Roinne Oideachais a dhéanamh

Rachfar i comhairliúchán leis an bhfoireann ar bhonn leantach agus fáiltítear roimh aiseolas ar ábhar imní ar bith, fadhbanna nó moltaí.

Is féidir é seo a dhéanamh tríd an bPríomhionadaí Oibrithe, a dtacófar leis/léi de réir an chomhaontaithe idir an Roinn agus na páirtithe oideachais.

Síniú: Máire Mac Gabhann, Cathaoireach Bord Bainistíochta                          Dáta: 17/08/2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cliceáil ar na nascanna thíos le tuile eolais a fháil faoin bPlean Freagartha

Prótacail d’Athoscailt Shábháilte agus Inmharthana na Scoile: Prótacail d’Athoscailt Shábháilte & Inmhartha na Scoile

Plean Gluaiseachta : Plean Freagartha – Plean Gluaiseachta Isteach & Amach

Príomhionadaí Oibrithe:  Plean Freagartha – Príomhionadaí na nOibrithe

Ag Déileáil le Cás Amhrasta: Plean Freagartha – Ag Déileáil le Cás Amhrasta de COVID-19

An Prótacal má bhíonn Cás de Covid-19 againn ar Scoil: Plean Freagartha – Prótacal Cás Amhrasta nó Deimhnithe Covid-19

Covid-19 Comhairle do Thuismitheoirí: Comhairle do Thuismitheoirí     Eolas ón FSS do thuismitheoirí

Coróinvíreas – Comharthaí: Comharthaí Covid-19

Covid-19 Response Plan for the Safe & Sustainable Re-opening of Gaelscoil Thaobh na Coille

 

COVID-19 Policy Statement

Gaelscoil Thaobh na Coille is committed to providing a safe and healthy workplace for all our staff and a safe learning environment for all our pupils. To ensure that, we have developed the following COVID-19 Response Plan. The BOM and all school staff are responsible for the implementation of this plan and a combined effort will help contain the spread of the virus. We will:

• continue to monitor our COVID-19 response and amend this plan in consultation with our staff

• provide up to date information to our staff and pupils on the Public Health advice issued by the HSE and Gov.ie

• display information on the signs and symptoms of COVID-19 and correct hand-washing techniques

• agree with staff, a worker representative who is easily identifiable to carry out the role outlined in this plan

• inform all staff and pupils of essential hygiene and respiratory etiquette and physical distancing requirements

• adapt the school to facilitate physical distancing as appropriate in line with the guidance and direction of the Department of Education

• keep a contact log to help with contact tracing

• ensure staff engage with the induction / familiarisation briefing provided by the Department of Education

• implement the agreed procedures to be followed in the event of someone showing symptoms of COVID-19 while at school

• provide instructions for staff and pupils to follow if they develop signs and symptoms of COVID-19 during school time

• implement cleaning in line with Department of Education advice

All school staff will be consulted on an ongoing basis and feedback is encouraged on any concerns, issues or suggestions.

This can be done through the Lead Worker Representative(s), who will be supported in line with the agreement between the Department and education partners.

Signed: Máire Mac Gabhann, Cathaoirleach, Bord Bainistíochta           Date: 17/08/2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Click on the links below for more information about the school’s Response Plan

Protocols for the Safe & Sustainable Re-opening of the School: Prótacail d’Athoscailt Shábháilte & Inmhartha na Scoile

Plan for Access & Exit to the School Building: Plean Freagartha – Plean Gluaiseachta Isteach & Amach

Lead Worker Representative:  Plean Freagartha – Príomhionadaí na nOibrithe

Dealing with a Suspected Case of Covid-19: Plean Freagartha – Ag Déileáil le Cás Amhrasta de COVID-19

Protocols if we have a Confirmed Case of Covid-19: Plean Freagartha – Prótacal Cás Amhrasta nó Deimhnithe Covid-19

Covid-19 Advise for Parents: Advice for Parents     Information from HSE for parents

Coronavirus Symptoms – Know the Signs: