Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Frith-Bhulaíocht

Polasaí Frithbhulaíochta

Réamhrá

Is bunscoil lán-Ghaeilge, comhoideachas, Chaitliceach í Gaelscoil Thaobh na Coille, a bunaíodh sa bhliain 1995 faoi phátrúnacht an Fhorais Pátrúnachta.  Freastalaíonn an scoil ar an éileamh d’oideachas bunscoile trí mheán na Gaeilge sa cheantar máguaird.

I gcomhréir le coinníollacha an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na treoirlínte faoi chód iompair a d’eisigh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais tá an polasaí frithbhulaíochta seo a leanas glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Thaobh na Coille mar chuid de chód iompair iomlán na scoile. Géilleann an polasaí go huile agus go hiomlán do choinníollacha “Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile” a foilsíodh i Meán Fómhair 2013 is atá ar fáil ar www.education.ie.  Cuireadh an Polasaí Frithbhulaíochta seo le chéile le comhoibriú ó Mhúinteoirí, Coiste na dTuismitheoirí agus Bord Bainistíochta na scoile. 

Má tá difríocht idir a bhfuil scríofa as Gaeilge agus as Béarla sa pholasaí seo, glactar leis an leagan Gaeilge mar an leagan cruinn agus an leagan Bhéarla mar aistriúcháin. 

Sainmheon na Scoile

Aithnímid i nGaelscoil Thaobh na Coille gur pobal sinn; an fhoireann scoile, na páistí agus na tuismitheoirí/caomhnóirí agus go bhfuil sé riachtanach na páistí a chosaint. Tá sé mar aidhm againn scoil shábháilte dhearfach a chothú ina dtugtar deis do gach páiste a c(h)umas a chur chun cinn. Cuirtear an polasaí frithbhulaíochta seo i bhfeidhm i gcomhthéacs an Chóid Iompair agus an Pholasaí Chaomhnú Páistí.

Aithníonn an Bord Bainistíochta a thromchúisí atá iompar bulaíochta agus a dhiúltaí a d’fhéadfadh a thionchar a bheith ar dhaltaí, agus geallann an scoil dá réir cloí leis na príomhphrionsabail dea-chleachtais seo a leanas agus iompar bulaíochta á chosc agus á chomhrac.

Cultúr dearfach a bheith i réim sa scoil (féach Aguisín 1)

ina nglactar go fonnmhar le difríocht agus le héagsúlacht agus ina léirítear meas ar chuimsitheacht;

ina spreagtar daltaí le bheith ionraic agus leis an fhírinne a insint i gcónaí;

ina spreagtar daltaí chun iompar bulaíochta a nochtadh agus a phlé i dtimpeallacht neamhbhagrach;

ina gcuirtear caidreamh bunaithe ar mheas chun cinn i measc pobal na scoile;

Ceannaireacht éifeachtach;

Cur chuige na scoile uile;

Tuiscint i bpáirt faoin rud is bulaíocht ann agus faoin tionchar is féidir a bheith aige

Straitéisí oideachais agus coiscthe a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear bearta chun feasacht a mhúscailt)

a chothaíonn ionbhá, meas agus teacht aniar sna daltaí;

ina dtéitear i ngleic go dearfa le cibearbhulaíocht agus le bulaíocht bunaithe ar fhéiniúlacht.

Maoirseacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí;

Tacaíochtaí don fhoireann;

Eachtraí bulaíochta a thaifeadadh agus a imscrúdú ar shlí chomhsheasmhach agus obair leantach a dhéanamh ina dtaobh (lena n-áirítear straitéisí aitheanta idirghabhála a úsáid); agus

Meastóireacht leanúnach ar a éifeachtaí atá an polasaí frithbhulaíochta.

Sainmhíniú ar Bhulaíocht

I gcomhréir le “Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile” seo é an sainmhíniú ar bhulaíocht:

“An rud a thuigtear le bulaíocht ná iompar diúltach neamhiarrtha, bíodh sé i bhfoirm iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh duine nó daoine eile, agus a dhéantar arís agus arís eile.”

Áirítear na cineálacha iompair bhulaíochta seo a leanas ar an sainmhíniú ar bhulaíocht:

Dochar fisiciúil a dhéanamh do dhuine

duine a fhágáil as an áireamh d’aon ghnó, gabháil do chúlchaint mhailíseach agus do chineálacha eile caidrimh bhulaíochta idir dhaoine

cibearbhulaíocht

bulaíocht bunaithe ar fhéiniúlacht, ar nós bulaíocht homafóbach, bulaíocht chiníoch, bulaíocht bunaithe ar bhallraíocht den Lucht Siúil agus bulaíocht ar dhuine faoi mhíchumas nó ar dhuine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aici/aige.

Ní chlúdaíonn an sainmhíniú seo ar bhulaíocht eachtraí aonaracha nó eachtraí aon uaire d’iompar diúltach d’aon ghnó, lena n-áirítear téacsteachtaireacht mhaslach nó goilliúnach aon uaire nó teachtaireachtaí príobháideacha eile, ba cheart déileáil leo, mar is cuí, de réir chód iompair na scoile.

Ach, i gcomhthéacs an pholasaí seo, féachfar ar theachtaireacht, íomhá nó ráiteas poiblí goilliúnach aon uaire ar shuíomh gréasáin, líonra poiblí nó ar fhóram poiblí eile ar féidir an teachtaireacht, an íomhá nó an ráiteas sin a bheith feicthe agus/nó a bheith athráite ag daoine eile mar iompar bulaíochta.

Déileálfar le hiompar diúltach, nach n-áirítear sa sainmhíniú seo, de réir chód iompair na scoile.

Is féidir an Polasaí Frithbhulaíochta a léamh ina iomláine tré chliceáil ar an nasc seo a leanas :    

Polasaí Frithbhulaíochta Gaelscoil Thaobh na Coille

Polasaí Frithbhulaíochta Athbhreithniú 2022

Polasaí Frithbhulaíochta Fógra maidir le hAthbhreithniú 2022

Anti-Bullying Policy 

Introduction

Gaelscoil Thaobh na Coille is an all-Irish co-educational, Catholic primary school, established in 1995 under the patronage of the Foras Pátrúnachta.  The school caters for the demand for primary education through the medium of Irish in the locality.

In accordance with the requirements of the Education (Welfare) Act 2000 and the code of behaviour guidelines issued by the National Educational Welfare Board, the Board of Management of Gaelscoil Thaobh na Coille has adopted the following anti-bullying policy within the framework of the school’s overall code of behaviour. This policy fully complies with and follows the requirements of the “Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools” which were published in September 2013 and is available to download in www.eduaction.ie.  This Anti-Bullying Policy was drafted in collaboration with the Teachers, Parents’ Association Committee and Board of Management.

Should there be any discrepancy between the Irish and English in this policy, it is accepted that the Irish is the correct version and the English is provided as a translation.

Ethos

We recognise, in Gaelscoil Thaobh na Coille that we are a community; the school staff, pupils and parents and that it is imperative that we protect our children. We strive to create a positive, safe school where children can realise their full potential. This anti-bullying policy is put into practice in the context of the Code of Behaviour and the Child Protection Policy.

The Board of Management recognises the very serious nature of bullying and the negative impact that it can have on the lives of pupils and is therefore fully committed to the following key principles of best practice in preventing and tackling bullying behaviour

A positive school culture and climate (see Appendix 1) which-

is welcoming of difference and diversity and is based on inclusivity;

encourages pupils to be honest and truthfull at all times;

encourages pupils to disclose and discuss incidents of bullying behaviour in a non-threatening environment;

promotes respectful relationships across the school community;

Effective leadership;

A school-wide approach;

A shared understanding of what bullying is and its impact;

Implementation of education and prevention strategies (including awareness raising measures) that

build empathy, respect and resilience in pupils;

explicitly address the issues of cyber-bullying and identity-based.

Effective supervision and monitoring of pupils;

Supports for staff;

Consistent recording, investigation and follow up of bullying behaviour (including use of established intervention strategies);

On-going evaluation of the effectiveness of the anti-bullying policy.

Definition of Bullying

In accordance with the Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools bullying is defined as follows:

Bullying is unwanted negative behaviour, verbal, psychological or physical conducted, by an individual or group against another person (or persons) and which is repeated over time.”

The following types of bullying behaviour are included in the definition of bullying:

causing physical harm to others

deliberate exclusion, malicious gossip and other forms of relational bullying

cyber-bullying

identity-based bullying such as homophobic bullying, racist bullying, bullying based on a person’s membership of the Traveller community and bullying of those with disabilities or special educational needs.

Isolated or once-off incidents of intentional negative behaviour, including a once-off offensive or hurtful text message or other private messaging, do not fall within the definition of bullying and should be dealt with, as appropriate, in accordance with the school’s code of behaviour.

However, in the context of this policy, placing a once-off offensive or hurtful public message, image or statement on a social network site or other public forum where that message, image or statement can be viewed and/or repeated by other people will be regarded as bullying behaviour.

Negative behaviour that does not meet this definition of bullying will be dealt with in accordance with the school’s code of behaviour.

To read the entire Anti-bullying Policy click on the following link :  

Polasaí Frithbhulaíochta Gaelscoil Thaobh na Coille

Polasaí Frithbhulaíochta Athbhreithniú 2022

Polasaí Frithbhulaíochta Fógra maidir le hAthbhreithniú 2022