Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Úsáid Substaintí

Polasasaí maidir le hÚsáid Substaintí

Baineann an polasaí seo le mic léinn, múinteoirí, tuismitheoirí agus úsáideoirí láthair na scoile. Baineann sí le h-am scoile (sosanna san áireamh) mar aon le gníomhaíochtaí a bhaineann leis an scoil. Baineann sé freisin le gach imeacht/ócáid a bhíonn ar siúl sa scoil taobh amuigh d’am scoile.

Aidhmeann le Cur i bhfeidhm an Pholasaí

•      Chun beatha, cúram agus aire gach duine óg a chinntiú mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 1998 agus san Acht (Leasa) Oideachais, 2000.

•      Le chinntiú go gcloítear le riachtanais reachtaíochta agus prionsabail dea-chleachtas.

•      Le cur leis an gclár OSPS ó thaobh oideachais agus cosantachta de.

•      Go laghdófar ar chontúirtí a dhéantar do pháistí trí húsáid substaintí agus iad siúd a húsáideann taobh istigh de scoileanna/comhphobail.

•      Chun maoirseacht chuí a dhéanamh ar eachtraí a bhaineann le húsáid drugaí

•      Chun tacú le tuismitheoirí agus daltaí deighleáil le húsáid drugaí.

Is féidir Polasaí maidir le hÚsáid Substaintí na scoile a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc thíos

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC

Substance Abuse Policy

This policy applies to students, teachers, parents and users of the school building. It applies during school time (including break times) and to all school related activities. It also applies to all other events/occasions when the School is in use.

Aims of Policy Implementation

•      To ensure the welfare, care and protection of every young person as provided for in the Education Act, 1998 and the Education (Welfare) Act, 2000.

•      To ensure that the school complies with legislative requirements and principles of good practice.

•      To make a contribution, in the area of education and prevention through the SPHE programme.

•      To minimize the dangers caused to children by drug misuse and drug users within schools/communities.

•      To manage drug related incidents in a planned manner.

•      To support parents and pupils in addressing drug misuse.

The school’s Substance Abuse Policy can be read in it’s entirety by clicking on the link below.

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC