Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Cosaint Leanaí

Ráiteas um Chumhdach Leanaí

01 Meán Fómhair 2023

Bunscoil mheasctha Chaitliceach, dháshruthach is ea Gaelscoil Thaobh na Coille a sholáthraíonn oideachas bunscoile ar fáil trí mheán na Gaeilge do dhaltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé.

De réir cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, an Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna (athbhreithnithe 2023) agus Treoir Tusla maidir leis na Ráitis um Chumhdach Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Gaelscoil Thaobh na Coille an Ráiteas um Chumhdach Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

1         Tá an Bord Bainistíochta tar éis Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna (athbhreithnithe 2023) na Roinne a ghlacadh agus déanfaidh sé iad a chur I bhfeidhm go hiomlán agus gan leasú mar chuid den Ráiteas foriomlán um Chumhdach Leanaí

2         Is í:          Emer Nic Chonchradha     an Teagmhálaí Ainmnithe (TA)

3         Is í:           Niamh Ní Dhúill                   an Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (Leas-TA)

4         Is í:          Emer Nic Chonchradha     an Duine Ábhartha  

5         Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann cúinsí cosanta agus leasa leanaí trí gach gné de shaol na scoile agus go gcaithfear iad a léiriú i mbeartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí uile na scoile. Comhlíonfaidh an scoil, ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí, na prionsabail a leanas maidir le dea-chleachtas i gcosaint agus leas leanaí:

Déanfaidh an scoil an méid a leanas:

– Aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí thar a bheith tábhachtach, beag beann ar gach breithniú eile;

– Comhlíonfaidh sí go hiomlán a hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus comhlíonfaidh sí reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le cosaint agus leas leanaí;

– Comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cosaint leanaí agus cúrsaí leasa;

– Cleachtais shábháilte a ghlacadh chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a íoslaghdú agus chun oibrithe a chosaint ar an ngá le rioscaí neamhriachtanacha a ghlacadh a d’fhéadfadh iad féin a fhágáil ar oscailt do chúiseamh mí-úsáide nó faillí;

– Cleachtas oscailteachta a fhorbairt le tuismitheoirí agus rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a spreagadh; agus

– Meas iomlán a bheith acu ar cheanglais rúndachta agus iad ag déileáil le cúrsaí maidir le cosaint leanaí.

Comhlíonfaidh an scoil na prionsabail thuas freisin maidir le haon scoláire fásta atá faoi leochail speisialta.

6      Tá na nósanna imeachta/beartais seo a leanas i bhfeidhm:

Maidir le haon bhall foirne atá faoi réir aon imscrúdaithe (cibé mar a thuairiscítear sin) maidir le haon ghníomh, neamhghníomh nó imthoisc i ndáil le leanbh atá ag freastal ar an scoil, comhlíonann an scoil na nósanna imeachta ábhartha atá leagtha amach i gCaibidil 7 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna (athbhreithnithe 2023) agus comhlíonann an scoil na nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe ábhartha d’fhoireann scoile atá foilsíthe ar shuíomh gréasáin gov.ie.

Maidir le roghnú nó earcú foirne agus a n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí, comhlíonann an scoil ceanglais reachtúla grinnfhiosrúcháin Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus comhlíonann an scoil an treoir níos leithne maidir le dualgas cúraim a leagtar amach i gciorcláin ghrinnfhiosrúcháin agus earcaíochta Garda a d’fhoilsigh an RO agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin gov.ie.

Maidir le faisnéis, agus, nuair is gá, treoir agus oiliúint, a sholáthar don fhoireann i ndáil le tarlú díobhála a shainaithint (mar a shainmhínítear in Acht 2015) tá an méid a leanas déanta ag an scoil;

* Chuir sí cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne
* Cinntíonn sí go gcuirtear cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne nua
* Spreagann sí baill foirne  chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
* Spreagann sí baill an Bhoird Bhainistíochta chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
* Coinníonn an Bord Bainistíochta taifid  ar gach oiliúint ar bbhaill foirne agus ar bhaill den Bhord.

Maidir le Tusla i ndáil le hábhair imní um chosaint leanaí a thuairisciú, ceanglaítear ar gach duine den phearsanra scoile na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna (athbhreithnithe 2023) a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás múinteoirí cláraithe, iad siúd atá sainordaithe chun tuairisciú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

Is daoine sainordaithe iad na múinteoirí cláraithe ar fad atá fostaithe ag an scoil faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus san Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), rinne an Bord measúnú ar aon fhéidearthacht díobhála do leanbh agus é nó í ag freastal ar an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca a sainaithníodh agus nósanna imeachta na scoile chun na rioscaí sin a bhainistiú san áireamh sa Ráiteas um Chumhdach Leanaí.

Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasáin gov.ie nó cuirfear ar fáil iad arna iarraidh sin ag an scoil.

Nóta: Níl an méid thuas beartaithe mar liosta uileghabhálach. Áireoidh na Boird Bainistíochta aonair freisin sa chuid seo cibé nósanna imeachta/bearta eile atá ábhartha don scoil atá i gceist.

7         Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh ar fáil é do gach ball de phearsanra na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí  agus don phátrún. Tá sé inrochtana go héasca ag tuismitheoirí agus caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar sin.

8         Déanfar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith ann in aon ábhar dá dtagraíonn an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas seo um Chumhdach Leanaí ar 25/03/2018

Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 08/05/2023 agus déanadh leasaithe ar de réir Ciorcalán 0036/2023 ar an 01/09/2023

Sínithe: Máire Mac Gabhann                                                  Sínithe: Emer Nic Chonchradha

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta                               Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta

Dáta: 01/09/2023                                                                    Dáta: 01/09/2023

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cáipéisí an Pholasaí

Child Safeguarding Statement

01 September 2023

Gaelscoil Thaobh na Coille a co-educational, double-stream, Catholic primary school providing primary education to pupils from Junior Infants to Sixth Class.

In accordance with the requirements of the Children First Act 2015, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 2017, the Addendum to Children First (2019), the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools (revised 2023) and Tusla Guidance on the preparation of Child Safeguarding Statements, the Board of Management of Gaelscoil Thaobh na Coille has agreed the Child Safeguarding Statement set out in this document.

1. The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and  Post-Primary Schools (revised 2023) as part of this overall Child Safeguarding Statement

2. The Designated Liaison Person (DLP) is:                                      Emer Nic Chonchradha

3. The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP is:           Niamh Ní Dhúill

4. The Relevant Person is:                                                                     Emer Nic Chonchradha

5. The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, procedures, practices and activities. In its policies, procedures, practices and activities, the school will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare:

The school will:

– Recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;

– Fully comply with its statutory obligations under the Children First Act 2015 and other relevant legislation relating to the protection and welfare of children;

– Fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters;

– Adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;

– Develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and

– Fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.

The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

6. The following procedures/measures are in place:

In relation to any member of staff who is the subject of any investigation (howsoever described) in respect of any act, omission or circumstance in respect of a child attending the school, the school adheres to the relevant procedures set out in Chapter 7 of the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools (revised 2023) and to the relevant agreed disciplinary procedures for school staff which are published on the gov.ie website.

In relation to the selection or recruitment of staff and their suitability to work with children, the school adheres to the statutory vetting requirements of the National Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Acts 2012 to 2016 and to the wider duty of care guidance set out in relevant Garda vetting and recruitment circulars published by the Department of Education and available on the gov.ie website.

In relation to the provision of information and, where necessary, instruction and training, to staff in respect of the identification of the occurrence of harm (as defined in the 2015 Act) the school-

*  Has provided each member of staff with a copy of the school’s Child Safeguarding Statement

*  Ensures all new staff are provided with a copy of the school’s Child Safeguarding Statemen

*  Encourages staff to avail of relevant training

*  Encourages Board of Management members to avail of relevant training

*  The Board of Management maintains records of all staff and Board member training

In relation to reporting of child protection concerns to Tusla, all school personnel are required to adhere to the procedures set out in the Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools (revised 2023), including in the case of registered teachers, those in relation to mandated reporting under the Children First Act 2015.

All registered teachers employed by the school are mandated persons under the Children First Act 2015.

In accordance with the Children First Act 2015 and the Addendum to Children First (2019), the Board has carried out an assessment of any potential for harm to a child while attending the school or participating in school activities. A written assessment setting out the areas of risk identified and the school’s procedures for managing those risks is included with the Child Safeguarding Statement.

The various procedures referred to in this Statement can be accessed via the school’s website, the gov.ie website or will be made available on request by the school.

Note:  The above is not intended as an exhaustive list. Individual Boards of Management shall also include in this section such other procedures/measures that are of relevance to the school in question.

7. This statement has been published on the school’s website and has been provided to all members of school personnel, the Parents’ Association and the patron.  It is readily accessible to parents and guardians on request. A copy of this Statement will be made available to Tusla and the Department if requested.

8  This Child Safeguarding Statement will be reviewed annually or as soon as practicable after there has been a material change in any matter to which this statement refers.

This Child Safeguarding Statement was adopted by the Board of Management on 05/03/2018

This Child Safeguarding Statement was reviewed by the Board of Management on 08/05/2023 and was amended in accordance with Circular 0036/2023 on 01/09/2023

Signed: Máire Mac Gabhann                                  Signed: Emer Nic Chonchradha

Chairperson of Board of Management                 Principal/Secretary to the Board of Management

Date: 01/09/23                                                    Date: 01/09/23

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Policy Documents